Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jke Sports

1. Organisatie

1a. JKE-Sports houdt kantoor te Molenkamp 42, 3732 EV De Bilt, in de algemene voorwaarden te noemen als “JKE-Sports”.

2. Inschrijving

2a. Je bent lid van JKE-Sports, vanaf het moment dat je het contract voor jouw abonnement ondertekend hebt, c.q. online hebt ingevuld, tot en met het moment dat deze ontbonden wordt, nadat je dit schriftelijk hebt doorgegeven. Meer informatie omtrent Uitschrijving, zie punt 4.
2b. Aan ieder nieuw lid van de sportschool berekent JKE-Sports eenmalig inschrijfkosten ter hoogte van €15,-. Deze inschrijfkosten zijn verplicht, worden per eenmalige incasso geïnd en kunnen niet gerestitueerd worden.
2c. Het abonnement start op de ingevulde startdatum.
2d. Met “kinderen” wordt bedoeld; kinderen tot 17 jaar. Wanneer een kind 18 jaar wordt, dan valt hij automatisch niet meer onder het kinderabonnement.

3. Betaling

3a. De contributie wordt elke 4 weken door JKE-Sports via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. De maandelijkse incasso vindt altijd uiterlijk voor het eind van de maand bij vooruitbetaling plaats.
3b. Bij storno zal halverwege de volgende maand een tweede poging en indien nodig aan het eind van de maand een derde poging gedaan worden het achterstallige lidmaatschap te incasseren. Indien het lid vervolgens nog niet aan de betalingsverplichting via deze automatische incasso procedure kan voldoen gaan wij over tot digitaal factureren waarbij €5,- administratiekosten in rekening wordt gebracht. Wanneer het lid vervolgens de betalingsherinneringen ook hierna niet nakomt, schakelt JKE-Sports een incassobureau in waarbij tevens resterende contracttermijnen gevorderd kunnen worden. De gemaakte kosten voor- en door het incassobureau worden op het lid verhaald.
3c. Bij uitblijven van tijdige betaling ontzegt JKE-Sports het lid, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), de toegang tot de sportfaciliteiten. Wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan, is het lid uiteraard weer welkom. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.
3d. De directie van JKE-Sports is bevoegd om een lid de toegang tot de sportschool te ontzeggen, wanneer naar het oordeel van de organisatie sprake is van wanbetaling en/of wangedrag door het lid. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.
3e. Voor feestdagen wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen van het sportcentrum die JKE-Sports niet verwijtbaar zijn.
3f. JKE-Sports behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een abonnement of contributie tussentijds te verhogen met het maximaal inflatiecijfer van het CBS. Is de verhoging hoger dan het jaarlijkse inflatiecijfer van het CBS, dan wordt ieder lid cq. wettelijke vertegenwoordiger vooraf op de hoogte gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

4. Lidmaatschap & uitschrijving

4a. Lidmaatschap is niet overdraagbaar.
4b. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging geldt pas nadat de voor uw abonnementsvorm afgesproken termijn verstreken is. Het is dus niet mogelijk het contract (na afloop van de proefmaand) eerder te ontbinden dan de looptijd van de contracttermijn. Opzegging via administratie@jkesports.nl wordt eveneens toegestaan.
4c. Het wijzigen van het lidmaatschap geschiedt middels een email naar administratie@jkesports.nl en het – in overleg met JKE-sports – invullen van een nieuw inschrijfformulier. Algemene voorwaarden Jke Sports
4d. Opschorten van het contract kan alleen in het volgende geval, met een maximum van drie maanden: In sommige gevallen van ziekte. Lid dient hiervoor altijd in overleg te treden met JKE-Sports en bewijs te kunnen overhandigen (doktersverklaring).

5. Toegang en groepstainingen

5a. Opschorten van het contract kan alleen in het volgende geval, met een maximum van drie maanden: In sommige gevallen van ziekte. Lid dient hiervoor altijd in overleg te treden met JKE-Sports en bewijs te kunnen overhandigen (doktersverklaring).
5b. Kinderen onder de 12 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. 12-15 jarigen mogen in de fitnessruimte alleen onder begeleiding van een meerderjarige begeleider. Kinderen mogen deelnemen aan de groepslessen voor kinderen. Als een kind kiest voor een bepaalde groepsles is dit niet geheel vrijblijvend, de kinderen worden geacht zo vaak als mogelijk aan de les deel te nemen. Dit in verband met bijvoorbeeld oefenen voor het inslijpen van aangeleerde technieken. De trainer houdt zich altijd het recht een kind nadat hij/zij ( of ouders) aangesproken is de toegang tot de des betreffende les te ontzeggen.

6. Risico, rooster en openingstijden

6a. Een lid traint altijd op eigen risico in de sportschool. JKE-Sports of diens medewerkers zijn niet aansprakelijk voor ongevallen.
6b. Evenmin kan JKE-Sports aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel direct als indirect, van leden of derden.
6c. JKE-Sports behoudt zich te allen tijde het recht voor om een rooster en/of openingstijden aan te passen.

7. Onrechtmatige uitoefening personal training activiteiten

7a. Het coachen van andere sporters in de Gym wordt uitsluitend overgelaten aan de personal trainers van JKE-Sports. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om jouw overeenkomst te beëindigen zonder enig recht op restitutie.

8. Klachtenbehandeling

8a. JKE-Sports doet zijn uiterste best om iedereen van dienst te zijn. Indien je een klacht hebt met betrekking tot de diensten van JKE-Sports, dan kun je ons mailen via administratie@jkesports.nl met de melding van jouw klacht. Graag in de mail het volgende vermelden: (a) als onderwerp ‘klacht’, (b) jouw naam en contactgegevens, (c) jouw lid(maatschaps)nummer en (d) een duidelijke omschrijving van de klacht.

9. Persoonsgegevens en cameratoezicht

9a. Om uitvoering te geven aan jouw lidmaatschap beschikt JKE-Sports over jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
9b. In de Gym van JKE-Sports vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van leden en het waarborgen van de veiligheid van leden en personeel.

10. Omgang & huishoudelijk reglement

10a. Binnen de Gym van JKE-Sports wordt iedereen met respect behandeld. Iedereen heeft het recht om op een veilige en plezierige wijze te kunnen sporten. De leden dienen zich te gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden), het huishoudelijk reglement en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.
10b. De volgende gedragingen door de leden zijn verboden: (a) discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid, (b) lichamelijk contact met andere leden, personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, (c) diefstal of het beschadigen van eigendommen van JKE-Sports of andere personen.
10c. Het huishoudelijk reglement bevat aanvullende regels ten aanzien van de omstandigheden in lid 1 van dit artikel en kan op de website worden geraadpleegd.

11. Resitutie, calamiteiten en pandemieën

11a. In het geval van sluiting of verminderde openingsmogelijkheden, veroorzaakt door maatregelen die getroffen worden vanwege pandemieën en/of calamiteiten op landelijk- en/of regionaal niveau kan JKE-Sports helaas niet reeds betaalde contributie restitueren. JKE-Sports zal zich wel inzetten voor leden, redelijkerwijs zo goed mogelijk op alternatieve wijze(n) te kunnen voorzien van sportmogelijkheden.

12. Toeganssleutel

12.1 Bij inschrijving huurt het Lid een toegangssleutel, waardoor JKE-Sports eigenaar wordt en blijft van deze toegangssleutel. De kosten voor het huren van de toegangssleutel moet het lid bij aanvang van de Overeenkomst voldoen. Deze toegangssleutel wordt uitsluitend door het Lid persoonlijk gebruikt om toegang te krijgen tot de sportschool. Toegangssleutels zijn niet overdraagbaar.
12.2 Bij verlies of diefstal van de toegangssleutel dient het Lid dit bij JKE-Sports te melden en een nieuwe vervangende toegangssleutel te huren.
12.3 Leden die hun toegangssleutel niet bij zich hebben tijdens onbemande uren zullen niet worden toegelaten in de sportschool. Andere Leden mogen hen ook geen toegang verschaffen.

13. Veiligheidsvoorschriften

13.1 De sportschool wordt 24 uur per dag bewaakt met behulp van videocamera’s.
13.2 Leden zijn verplicht om de veiligheidsfuncties van de apparatuur in acht te nemen. Als een Lid niet (zeker) weet hoe een apparaat dient te worden gebruikt, kan hij om hulp vragen bij het personeel van de Sportschool.
13.3 Het Lid dient de bediening van de alarmmelders te begrijpen en stemt ermee in om deze alleen in noodsituaties te gebruiken. Bij misbruik van de alarmmelders kan JKE-Sports de kosten daarvan op het Lid verhalen, al dan niet in combinatie met een boete van € 150,00.
13.5 Van leden wordt verwacht dat zij – naast het faciliteitenreglement – alle veiligheidsmededelingen lezen die weergegeven zijn in de sportschool. In het bijzonder moeten Leden zich houden aan alle instructies met betrekking tot het veilig en correct gebruik van apparatuur in de Sportschool. Leden zijn zich bewust van het feit dat de sportschool op tijden onbemand is. Op zulke momenten dient het Lid geen fitnessapparatuur te gebruiken waarmee hij niet vertrouwd is.
13.6 Leden met klachten (fysiek/mentaal) en/of een medisch verleden mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zij zich tijdens onbemande uren laten vergezellen door een ander Lid. Voor deze leden is alleen sporten tijdens onbemande uren dus niet toegestaan.
13.7 Leden van 16 tot 18 jaar oud mogen uitsluitend sporten vanaf 08:00 uur ‘s morgens tot 22:00 uur ’s avonds, tenzij zij zich laten vergezellen door een volwassen Lid. Leden van 14 tot 16 jaar oud mogen uitsluitend sporten tijdens bemande uren, tenzij zich laten vergezellen door een volwassen Lid. Leden van 12 tot 14 jaar oud mogen uitsluitend tijdens de bemande uren sporten, samen met een volwassen Lid.
13.8 Het dragen van een pet of capuchon is niet geoorloofd in verband met veiligheid en herkenbaarheid.

14. Gasten

14.1 Tijdens bemande uren mogen Leden een gast meebrengen naar de sportschool. Het Lid dient dit vooraf te melden bij een teamlid van de sportschool.
14.2 JKE Sports kan gasten – indien gewenst – een rondleiding geven en informatie verschaffen bij het bezoek tijdens de bemande uren.
14.3 Leden mogen geen gasten meebrengen tijdens onbemande uren zonder voorafgaande toestemming van JKE Sports. Als dit beleid wordt geschonden kan aan het betreffende Lid een gastenvergoeding in rekening worden gebracht en/of de Overeenkomst met het Lid worden opgeschort of beëindigd. In dat geval is het Lid het lidmaatschapsgeld over de resterende lidmaatschapsperiode en een boete van € 150,00 verschuldigd.

Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze Lidmaatschapsvoorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.

Overige

Vertrouwenscontactpersonen
Grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld bij leiddinggevende op de sportschool. Als je niet bij een trainer of sportschoolhouder terecht kan of wil, benader dan een vertrouwenspersoon (VCP). De VCP kan achterhalen wat er is gebeurd, en inschatten wat de beste vervolgstappen zijn. Een melding van grensoverschrijdend gedrag wordt altijd in vertrouwelijkheid gedaan. Maar vertrouwelijkheid betekent niet hetzelfde als geheimhouding. Vertrouwelijkheid betekent dat een melding nooit zomaar met iemand mag worden gedeeld. Maar concrete meldingen van verregaand seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals aanranding of verkrachting, dienen wel te worden gemeld. Hiervoor neemt de VCP contact op met het Centrum Veilige Sport. De vechtsportautoriteit (NOC*NSF) heeft vertrouwenscontactpersonen opgeleid voor de vechtsport. De vertrouwenspersonen worden vermeldt op de website:
Vertrouwenskwesties