Jke challenge training joey

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. ORGANISATIE

1a. JKE-Sports houdt kantoor te Molenkamp 42, 3732 EV De Bilt, in de algemene voorwaarden te noemen als “JKE-Sports”.


2. INSCHRIJVING

2a. Je bent lid van JKE-Sports, vanaf het moment dat je het contract voor jouw abonnement ondertekend hebt, c.q. online hebt ingevuld, tot en met het moment dat deze ontbonden wordt, nadat je dit schriftelijk hebt doorgegeven. Meer informatie omtrent Uitschrijving, zie punt 4.


2b. Aan ieder nieuw lid van de sportschool berekent JKE-Sports eenmalig inschrijfkosten ter hoogte van €15,-. Deze inschrijfkosten zijn verplicht, worden per eenmalige incasso geïnd en kunnen niet gerestitueerd worden.


2c. Het abonnement start op de ingevulde startdatum.


2d. Met “kinderen” wordt bedoeld; kinderen tot 17 jaar. Wanneer een kind 18 jaar wordt, dan valt hij automatisch niet meer onder het kinderabonnement.


3. BETALING

3a. De contributie wordt elke 4 weken door JKE-Sports via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. De maandelijkse incasso vindt altijd uiterlijk voor het eind van de maand bij vooruitbetaling plaats.


3b. Bij storno zal halverwege de volgende maand een tweede poging en indien nodig aan het eind van de maand een derde poging gedaan worden het achterstallige lidmaatschap te incasseren. Indien het lid vervolgens nog niet aan de betalingsverplichting via deze automatische incasso procedure kan voldoen gaan wij over tot digitaal factureren waarbij €5,- administratiekosten in rekening wordt gebracht. Wanneer het lid vervolgens de betalingsherinneringen ook hierna niet nakomt, schakelt JKE-Sports een incassobureau in waarbij tevens resterende contracttermijnen gevorderd kunnen worden. De gemaakte kosten voor- en door het incassobureau worden op het lid verhaald.


3c. Bij uitblijven van tijdige betaling ontzegt JKE-Sports het lid, dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger(s), de toegang tot de sportfaciliteiten. Wanneer aan de betalingsverplichting is voldaan, is het lid uiteraard weer welkom. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.


3d. De directie van JKE-Sports is bevoegd om een lid de toegang tot de sportschool te ontzeggen, wanneer naar het oordeel van de organisatie sprake is van wanbetaling en/of wangedrag door het lid. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van het lid tot nakoming van de overeenkomst.


3e. Voor feestdagen wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Hetzelfde geldt voor andere sluitingsredenen van het sportcentrum die JKE-Sports niet verwijtbaar zijn.


3f. JKE-Sports behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een abonnement of contributie tussentijds te verhogen met het maximaal inflatiecijfer van het CBS. Is de verhoging hoger dan het jaarlijkse inflatiecijfer van het CBS, dan wordt ieder lid cq. wettelijke vertegenwoordiger vooraf op de hoogte gesteld. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.


4. LIDMAATSCHAP & UITSCHRIJVING

4a. Lidmaatschap is niet overdraagbaar.


4b. Het opzeggen van uw lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging geldt pas nadat de voor uw abonnementsvorm afgesproken termijn verstreken is. Het is dus niet mogelijk het contract (na afloop van de proefmaand) eerder te ontbinden dan de looptijd van de contracttermijn. Opzegging via administratie@jkesports.nl wordt eveneens toegestaan.


4c. Het wijzigen van het lidmaatschap geschiedt middels een email naar administratie@jkesports.nl en het – in overleg met JKE-sports – invullen van een nieuw inschrijfformulier.


4d. Opschorten van het contract kan alleen in het volgende geval, met een maximum van drie maanden: In sommige gevallen van ziekte. Lid dient hiervoor altijd in overleg te treden met JKE-Sports en bewijs te kunnen overhandigen (doktersverklaring).


5. TOEGANG EN GROEPSTRAININGEN

5a. Opschorten van het contract kan alleen in het volgende geval, met een maximum van drie maanden: In sommige gevallen van ziekte. Lid dient hiervoor altijd in overleg te treden met JKE-Sports en bewijs te kunnen overhandigen (doktersverklaring).


5b. Kinderen onder de 12 jaar hebben geen toegang tot de fitnessruimte. 12-15 jarigen mogen in de fitnessruimte alleen onder begeleiding van een meerderjarige begeleider. Kinderen mogen deelnemen aan de groepslessen voor kinderen. Als een kind kiest voor een bepaalde groepsles is dit niet geheel vrijblijvend, de kinderen worden geacht zo vaak als mogelijk aan de les deel te nemen. Dit in verband met bijvoorbeeld oefenen voor het inslijpen van aangeleerde technieken. De trainer houdt zich altijd het recht een kind nadat hij/zij ( of ouders) aangesproken is de toegang tot de des betreffende les te ontzeggen.


6. RISICO, ROOSTER EN OPENINGSTIJDEN

6a. Een lid traint altijd op eigen risico in de sportschool. JKE-Sports of diens medewerkers zijn niet aansprakelijk voor ongevallen.


6b. Evenmin kan JKE-Sports aansprakelijk gesteld worden voor verlies en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen, zowel direct als indirect, van leden of derden.


6c. JKE-Sports behoudt zich te allen tijde het recht voor om een rooster en/of openingstijden aan te passen.


7. ONRECHTMATIGE UITOEFENING PERSONAL TRAINING ACTIVITEITEN

7a. Het coachen van andere sporters in de Gym wordt uitsluitend overgelaten aan de personal trainers van JKE-Sports. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om jouw overeenkomst te beëindigen zonder enig recht op restitutie.


8. KLACHTENBEHANDELING

8a. JKE-Sports doet zijn uiterste best om iedereen van dienst te zijn. Indien je een klacht hebt met betrekking tot de diensten van JKE-Sports, dan kun je ons mailen via administratie@jkesports.nl met de melding van jouw klacht. Graag in de mail het volgende vermelden: (a) als onderwerp ‘klacht’, (b) jouw naam en contactgegevens, (c) jouw lid(maatschaps)nummer en (d) een duidelijke omschrijving van de klacht.


9. PERSOONSGEGEVENS EN CAMERATOEZICHT

9a. Om uitvoering te geven aan jouw lidmaatschap beschikt JKE-Sports over jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


9b. In de Gym van JKE-Sports vindt in verschillende ruimtes cameratoezicht plaats, waaronder in de algemene ruimtes en de fitnessruimtes. Dit toezicht heeft onder meer als doel het voorkomen van vandalisme en diefstal van persoonlijke eigendommen van leden en het waarborgen van de veiligheid van leden en personeel.


10. OMGANG & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

10a. Binnen de Gym van JKE-Sports wordt iedereen met respect behandeld. Iedereen heeft het recht om op een veilige en plezierige wijze te kunnen sporten. De leden dienen zich te gedragen in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de overeenkomst (inclusief deze voorwaarden), het huishoudelijk reglement en hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk wordt geacht.


10b. De volgende gedragingen door de leden zijn verboden: (a) discriminatie in enige vorm, waaronder op grond van geslacht, geloof, huidskleur, etniciteit of seksuele geaardheid, (b) lichamelijk contact met andere leden, personeelsleden of andere personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, (c) diefstal of het beschadigen van eigendommen van JKE-Sports of andere personen.


10c. Het huishoudelijk reglement bevat aanvullende regels ten aanzien van de omstandigheden in lid 1 van dit artikel en kan op de website worden geraadpleegd.


11. RESTITUTIE, CALAMITEITEN EN PANDEMIEËN

11a. In het geval van sluiting of verminderde openingsmogelijkheden, veroorzaakt door maatregelen die getroffen worden vanwege pandemieën en/of calamiteiten op landelijk- en/of regionaal niveau kan JKE-Sports helaas niet reeds betaalde contributie restitueren. JKE-Sports zal zich wel inzetten voor leden, redelijkerwijs zo goed mogelijk op alternatieve wijze(n) te kunnen voorzien van sportmogelijkheden. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Om het bezoek aan JKE-Sports voor iedereen plezierig te maken en te houden, hebben we een aantal huisregels opgesteld. We vinden het namelijk belangrijk dat je in een sportieve en gezellige omgeving kunt komen sporten.


a. In de sportruimtes dient te allen tijde correcte sportkleding te worden gedragen. Daarnaast is het verplicht schone sportschoenen te dragen en een handdoek te gebruiken, leg deze tijdens het sporten op de apparatuur.


b. Voor gebruikmaking van de sauna’s (indien aanwezig) dien je een badlaken en badslippers mee te brengen.


c.Losse onderdelen (gewichten, dumbbells etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.


d. Berg je waardevolle spullen, jassen, tassen of andere kledingstukken op in de kluisjes, (indien aanwezig) en neem het niet mee naar de trainingsruimte. Na sluitingstijd worden alle kluisjes geopend door ons personeel.


e. Gebruik in de trainingsruimte alleen afsluitbare drinkbekers (bidons).


f. Val andere sporters niet lastig, maar help elkaar waar nodig.


g. Groepsvorming is niet toegestaan, behalve aan de balie.


h. Binnen JKE- Sports wordt iedereen met respect behandeld. Iedere bezoeker heeft het recht om op een veilige en plezierige wijze te kunnen sporten, ongeacht zijn/haar herkomst, seksuele gerichtheid, geslacht etc. Intimidatie, bedreiging, belediging en discriminatie worden niet getolereerd.


i. Om goede instructies te kunnen geven over het veilig gebruik van de apparatuur, is een beheersing van de Nederlandse of Engelse taal noodzakelijk.


j. Het is niet toegestaan binnen de Gym van JKE-Sports drugs, dan wel stimulerende middelen te gebruiken of te verkopen. Gebruik of verkoop van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot het onmiddellijk beëindigen van de Overeenkomst, zonder enig recht op restitutie.


k. Roken en het gebruik van alcohol zijn niet toegestaan.


l. Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt geheel op eigen verantwoordelijkheid. Als je voor de eerste keer gebruik maakt van onze apparatuur, dan adviseren wij je dwingend de assistentie van één van onze medewerkers te vragen voordat je aan de slag gaat.


m. JKE-Sports is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum. Het in strijd handelen met bovenstaande regels kan intrekking van de lidmaatschapspas tot gevolg hebben, zonder restitutie van het lidmaatschapsgeld.